Vedtægter

Vedtægter
Vedtægter for Trekroner idrætsforening 98 (TIF98)   § 1 Foreningens navn er Trekroner Idrætsforening 98, TIF98, hjemmehørende i Jammerbugt Kommune og tilsluttet de hovedforund som TIF98´s aktiviteter repræsenterer  §2 TIF98´s formål er at give alle interesserede, uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder, mulighed for at dyrke idræt, eller deltage i foreningens fællesskaber.  §3 Som medlem kan optages enhver, der vil respektere foreningen love. Indmeldelse sker ved tilmelding. Udmeldelse skal ske skriftligt, og kan accepteres såfremt vedkommende ikke er i restance. Kontingent fastsættes af bestyrelsen.  §4 Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes, såfremt vedkommendes liv og opførsel direkte strider imod foreningens formål og ved kontingentrestance.  §5 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal, og er åben for alle. Medlemmer som er fyldt 16 år har stemmeret og er valgbare. Ethvert aktivt udvalgsmedlem eller frivillig træner, optages som medlem i kraft af deres frivillige virke eller ansættelse i TIF98, og er dermed valgbare og har stemmeret.  §6 Generalforsamlingen indvarsles gennem den lokale dagspresse med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningslovlig, uanset det fremmødte antal. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent   1. Formandens beretning om arbejdet det forløbne år 


  1. Beretning fra eventuelle udvalg 


  1. Fremlæggelse af revideret regnskab 


  1. Behandling af indkomne forslag 


  1. Valg af et bestyrelsesmedlem   1. Valg af medlemmer og repræsentanter til de forskellige udvalg 


  1. Valg af revisor 


  1. Eventuelt 
Forslag til behandling under punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle valg skal foretages skriftligt. Afstemninger og valg afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed ved valg, foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der heller ikke herved en afgørelse foretages lodtrækning. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom ti bestyrelsen, med angivelse af forslag til dagsorden. Indvarsling sker som ordinær generalforsamling. 
 §7 Bestyrelsen består af 2 valgte medlemmer og 1 udvalgsmedlem fra som minimum de primære aktiviteter (håndbold, fodbold og gymnastik)De 2 valgte medlemmer vælges for en 2-årig periode, men er på valg på skift. Dvs. der vælges et bestyrelsesmedlem hvert år på generalforsamlingen. Udvalgsmedlemmerne indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter det enkelte udvalgs konstituering og bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart herefter med formand, næstformand og kasserer. Såfremt formanden udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder næstformanden, som derefter sidder den afgåede formands periode ud. Der skal føres protokol/referat over generalforsamlingen og bestyrelsesmøder. Ved stemmelighed er der formandens stemme, der er afgørende. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er mødt, og de øvrige er bekendt med mødets afholdelse.  §8 Bestyrelsen har ansvar for at søge gennemført, det der bliver vedtaget på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal sørge for orden, med hensyn til bekendtgørelse og fordelingen af pligter indenfor foreningen. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg, til at forestå forskellige afdelinger af foreningens arbejde, og at optage medlemmer, der ikke er i bestyrelsen, til disse udvalg. Udvalgenes arbejde kan forkastes af bestyrelsen.  §9 På generalforsamlingen vælger foreningen medlemmer til de forskellige udvalg for en 2-årig periode. Udvalgene konstituerer sig selv som formand, kasserer og sekretær. Et af udvalgsmedlemmerne deltager som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.  §10 Bestyrelsen har ansvaret for økonomien, men kassereren for kassebeholdningen. Revision af kasse og bilag foretages mindst en gang om året, samt hvis der skiftes kasserer indenfor et regnskabsår. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmerne, hæfter ikke personligt for forpligtigelser, som foreningen indgår. Foreningen tegnes af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening.  Ovennævnte tegningsregel gælder ubetinget ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, og ved optagelse af lån. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til enkeltpersoner i bestemte anliggender.  §11 Formanden sørger for møderne, og under hensyntagen til foreningens formålsparagraf. Udvalgene varetager foreningens forhold til de herreds- regions- og landsforeninger, foreningen er tilsluttet under ansvar for den øvrige bestyrelse.  §12 Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når det forud bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen, 7 dage forud for generalforsamlingen. Ændringen kan gennemføres, når mindst 2/3 af de fremmødte, stemmer for forslaget.  §13 Forud for en eventuel opløsning af foreningen, kræves afholdt mindst 2 ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 3 ugers mellemrum.  Før en opløsning kan finde sted, må 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer være mødt, og 3/4 af disse, stemme for en opløsning. Eventuel gæld afvikles umiddelbart efter opløsning. Generalforsamlingen afgør hvorledes foreningens midler skal anvendes, dog således at den anvendes til fremme af lokalområdet.  Revideret marts 2019