Vedtægter

Vedtægter


Love for Trekroner Idrætsforening 98 (TIF 98)


§1


Foreningens navn er Trekroner Idrætsforening 98, TIF98, hjemmehørende i Jammerbugt Kommune og tilsluttet Han Herreds pokalturnering, Dansk boldspil Union, dansk håndbold forbund DGI og DAI


§2


Foreningens mål er at få en legemlig sund dansk ungdom omkring idrætslivet


§3


Som medlem kan optages enhver, der vil respektere foreningens love. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Udmeldelse skal ske skriftlig, og kan accepteres såfremt vedkommende ikke er i restance. Kontingent fastsættes af bestyrelsen.  Enhver frivillig træner eller udvalgsmedlem over 16 år er automatisk medlem af foreningen i kraft af deres ansættelse eller deres udvalgsarbejde og dermed stemmeberettigede og valgbare.


§4


Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes, såfremt vedkommendes liv og opførsel direkte strider imod foreningens formål og ved kontingentrestance.


§5


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1 kvartal. Adgang hertil har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde. Medlemmer som er fyldt 16 år har stemmeret og er valgbare, og har pligt til at modtage valg medmindre særlige forhold gør sig gældende. Forældre til medlemmer under 16 har adgang til generalforsamlingen, har stemmeret og er valgbare. Ethvert aktivt udvalgsmedlem eller frivillig træner optages i kraft er deres frivillige virke eller ansættelse i TIF98, som passivt medlem, er valgbare og har stemmeret.


§6


Generalforsamlingen indvarsles gennem den lokale dagspresse med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningslovlig, uanset det fremmødte antal. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om arbejdet det forløbne år
3. Beretning fra eventuelle udvalg
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne indslag
6. Valg af formand (hvert andet år)
7. Valg af medlemmer og repræsentanter til de forskellige udvalg
8. Valg af revisorer
9. Eventuel


Forslag til behandling under punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle Valg skal foretages skriftligt.  Afstemninger og valg afgøres ved almindeligt flertal. (jvnf vedtægtsændring og opløsning) I tilfælde af stemmelighed ved valg, foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der heller ikke herved en afgørelse foretages lodtrækning.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller mindst når ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af forslag til dagsorden. Indvarsling sker som ordinær generalforsamling.


§7


Bestyrelsen består af en formand (på valg hvert andet år), kassereren og udvalgsmedlemmer fra de forskellige udvalg. Medlemmerne indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter det enkelte udvalgs konstituering. Ved valg til Formand gælder at den opstillede som opnår flest stemmer er valgt. Mens den der får flest stemmer efter den valgte er suppleant i valgperioden. Såfremt formanden udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder den afgåede formands periode ud. Bestyrelsen konstituerer sig selv som formand, næstformand kasserer og sekretær. Der skal føres protokol/referat over generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.


Ved stemmelighed i bestyrelsen er det formandens stemme, der er afgørende.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er mødt, og de øvrige er bekendt med mødets afholdelse.


§8


Bestyrelsen har ansvar for at søge gennemført, det der bliver vedtaget på generalforsamlingen. Desuden har den ansvar for leje af lokaler og andet der må lejes til foreningens arbejde, samt foreningens redskaber og ejendele af enhver art. Den skal sørge for orden med hensyn til bekendtgørelse og fordeling af pligter indenfor foreningen. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg til at forestå forskellige afdelinger af foreningens arbejde og at optage medlemmer, der ikke er i bestyrelsen, til disse udvalg. Udvalgets arbejde kan forkastes af bestyrelsen.


§9


På generalforsamlingen vælger foreningen medlemme til de forskellige udvalg. Medlemmerne vælges for en to-årig periode. De konstituerer sig selv som formand, kasserer og sekretær. Et af udvalgsmedlemmerne deltager som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.


§10


Fælles arrangementer eller bestyrelsens arrangementer er under bestyrelsens regi.


§11


Bestyrelsen har ansvaret for økonomien, men kassereren for kassebeholdningen. Revision af kasse og bilag foretages mindst en gang om året, samt hvis der skiftes kasserer indenfor et regnskabsår. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for forpligtigelser, som foreningen indgår. Foreningen tegnes af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening. Ovennævnte tegningsregel gælder ubetinget ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til enkeltpersoner i bestemte anliggender. Herunder til udstedelse af checks.


§12


Formanden sørger for mødernes bekendtgørelse, leder forhandlingerne på disse og under hensynstagen til foreningens formålsparagraf. Formanden varetager foreningens forhold til de herreds,-regions – og landsforeninger foreningen er tilsluttet under ansvar for den øvrige bestyrelse. Viser det sig at vedkommende ikke sørger for foreningens aktivitet, skal denne overlade erhvervet til en anden i bestyrelsen, såfremt mindst 4 medlemmer opfordrer dertil.


§13


Ændringer i lovene kan ske på enhver generalforsamling, når der forud bekendtgøres i skriftlig meddelelse til bestyrelsen, 7 dage forud for generalforsamlingen og mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget.


§14


Forud for en eventuel opløsning af foreningen kræves afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum. For en opløsning kan finde sted må 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer være mødt og ¾ af disse, stemme for en opløsning.


Hvis der på generalforsamlingen ikke findes en formand vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter ordinær generalforsamling.


§15


Eventuel gæld afvikles efter generalforsamlingens bestemmelser. Generalforsamlingen afgør hvorledes foreningens midler skal anvendes, dog således at den anvendes til fremme af ungdomsarbejdet.


Revideret marts 2016